เกี่ยวกับเรา

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28  พฤษภาคม 2552 โดยศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์  เครือข่ายวิจัยประชาชื่นเป็นการรวมตัวกันของหน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

วัตถุประสงค์

๔.๑     เพื่อการทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย
๔.๒     เพื่อการทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน
๔.๓     เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม
๔.๔     เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาผลงานวิจัย อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศ