สาส์นเครือข่าย

สาส์นเครือข่าย

ดร. อภิเทพ แซ่โค้ว

     เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เริ่มต้นจากศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์  สินลารัตน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 โดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัยและเพื่อการพัฒนาประเทศ

ปัจจุบัน เครือข่ายฯ มีสมาชิกจากสถาบันการศึกษา 16 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางเครือข่ายร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คัดเลือกและมอบรางวัลแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำวิจัย ระหว่างสถาบันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพที่ ดีขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติและด้วยความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของ เครือข่าย เราจะดำเนินการและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์อีกมากมายให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์

ท้ายนี้กระผมขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจัดทำ เว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารของเครือข่ายฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ เป็นประโยชน์ และนำไปพัฒนางานของท่าน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป