ประกาศผลรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศผลรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ของเครือข่ายประชาชื่น ประจำปี 2560 โดยมีนักวิจัยที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1. ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับดีเด่น

2. ผศ.พัฑรา สืบศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระดับชมเชย

3. ดร.สุธิษา เละเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับชมเชย

4. ดร.ทัศนีย์ นลวชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระดับชมเชย

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5. อาจารย์ ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระดับดี

6. นายรักษพล สนิทยา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับดี

7. ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระดับชมเชย

 

โดยพิธีการมอบรางวัลได้จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารดิจิทัล มัลติมีเดีย คอมเพล็กซ์ (ตึก 15) มหาวิทยาลัยรังสิต