เครือข่ายวิจัยประชาชื่น

เครือข่ายวิจัยประชาชื่น เริ่มต้นจากศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 โดยความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนางานวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการวิจัยและเพื่อการพัฒนาประเทศ

ปัจจุบันเครือข่ายฯ มีสมาชิกจากสถาบันการศึกษา 16 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางเครือข่ายร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ คัดเลือกและมอบรางวัลแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ อีกทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การทำวิจัย ระหว่างสถาบันซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติและด้วยความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นของเครือข่าย เราจะดำเนินการและพัฒนาโครงการที่เป็นประโยชน์อีกมากมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์